Bu sayfadaki yayınlar 2017-2018 yıllarına aittir. Daha önceki yıllara ait yayınlarımıza ulaşmak için bizimle info@kkhukuk.com aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, “Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkan Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalar” konulu ilke kararı, 21.11.2019 tarihi ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.

Karar hakkındaki açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bulten_18102019 tarihli Kurul karari

28 Nisan 2019 tarihli ve ve 30758 sayılı Resmî Gazete’de “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”, “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı tabloları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_mevzuat degisiklikleri

28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yapılan düzenlemede en önemli değişiklikler karşılaştırmalı reklam ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içecekleri kapsayacak şekilde gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_reklam yonetmeligi

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” yayınlanmıştır. Bu Kanun abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsili için tüketici aleyhine başlatılacak olan haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmasını düzenlemektedir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_abonelik sozlesmeleri takipleri hk kanun

6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” (Yönetmelik) 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte 19 Ocak 2013 yılında yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_e-tebligat yonetmeligi

Çeşitli kanunlar ve ikincil mevzuat gereği 2018 yılında uygulanan had ve tutarlar, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen Yeniden Değerleme Oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. Bu kapsamda, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülmüş idari para cezaları da belirtilen oranda arttırılacaktır.

İşbu bültende sırasıyla;

i. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,

ii. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,

iii. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları
iv. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları
v. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetinin ve
vi. I. Dönem (01.01.2019 – 30.06.2019) için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarının

2019 yılı itibariyle uygulanacak güncel değerleri dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

kkhukuk_2019 calisma hayatina iliskin bulten

6 Ekim 2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in yerine geçmek üzere, yeni bir Tebliğ hazırlanmış ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)” başlıklı bu yeni Tebliğ’in önceki Tebliğ ile farklarını karşılaştırmalı bir tablo halinde sunduğumuz ve öncelikle dikkate değer olduğu düşünülen değişiklikleri vurguladığımız bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

KKHukuk_Turk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda Karara Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasi_KK22112018

Uygulamada tartışma yaratabilecek konulara ilişkin değerlendirmelerimizi de içerecek şekilde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Hükümlerini Tablo Halinde Ortaya Koyan Bültenimizi ekte bulabilirsiniz

Saygılarımızla

kkhukuk_bulten_turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-karara-iliskin-teblig

Büromuz kurucu ortaklarından Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu ve yine büromuz avukatlarından Av. Başak Doğan tarafından yazılan ve Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi’nin 54. sayısında yayımlanan “Lüks Ürünlerimin Amazon’da Satılmasını Engelleyebilir miyim?” başlıklı makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

fsek-54

13.09.2018 tarih ve 30534 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”a getirilen değişiklikler uyarınca, belirli sözleşme türlerindeki sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak, halen yürürlükte olan sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış olan bedellerin ise Türk parası olarak yeniden belirlenmesi gerekecektir.

Konuya ilişkin hazırladığımız bilgilendirme notumuzu ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bilgilendirme-notu_turk-parasinin-degerinin-korunmasi-hk-cb-karari

Birleşik Krallık iletişim hizmetleri pazarındaki düzenleyici ve denetleyici otorite olarak faaliyet gösteren Ofcom tarafından, Royal Mail’in (Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren en büyük posta hizmet sağlayıcısı) bildirilmiş olan fiyat değişiklikleriyle rekabeti ihlal ettiği tespit edilmiş ve Royal Mail’in hâkim durumu kötüye kullanma yasağını ihlal etmesi sebebiyle para cezasına hükmedilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_royal-mail-aleyhine-rekabet-ihlali-cezasi

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, rekabet düzenlemelerini ihlal eden uygulamaları nedeniyle, Google aleyhine 4.3 Milyar Euro tutarında cezaya hükmedilmiştir.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun söz konusu kararına ilişkin bilgi notumuzu ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_ab-komisyonu-tarafindan-googlea-verilen-cezaya-iliskin-bilgi-notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, “Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesikonulu ilke kararı, 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.

Karar hakkındaki açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

bulten_kisisel-verileri-koruma-kurulu-31-mayis-2018-tarihli-ilke-karari

Kişisel verilerin, Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlularına ve/veya veri işleyenlere aktarımına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanun kapsamında hazırlanacak sözleşmelerde yer alması gereken asgari zorunlu unsurlar ile alınacak taahhütler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesinde 16.05.2018 tarihinde yayımlanan duyuruya ilişkin bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bulten_yurtdisina-veri-aktarirken-alinmasi-gereken-taahhutnamenin-asgari-unsurlari

02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun Veri Sorumluları Sicili (“Sicil”)’ne kayıt yükümlülüğünün istisnaları hakkındaki kararına ilişkin bültenimizi ekte bulabilirsiniz. Kurul’un aldığı bu karara göre, veriyi sadece otomatik olmayan yöntemlerle işleyenler hariç olmak üzere, özel sektör şirketlerinin hiçbirisine Sicil’e kayıt muafiyeti tanınmamıştır.

Diğer yandan, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’nin aktif olarak devreye gireceği tarih ise henüz açıklanmamıştır. Fakat Kurul tarafından sistemin 2018 yılı Haziran ayı içinde kullanıma açılabileceği ön görülmektedir. Beklenti bu yönde olsa da, Kurul’un VERBİS’e kayıtta kademeli geçişe dair henüz ilan edilmiş bir kararı da söz konusu olmadığından, özel sektör şirketlerinin hazırlıklarına hız vermeleri faydalı olacaktır.

Bilginize sunarız.

kk-hukuk-bulten_kvkk-karari_veri-sorumlulari-sicili-kayit-istisnalari

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmış ve özellikle “konkordato” hakkında yeni düzenlemeler getirilmiştir. İlgili bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

bulten_icra-ve-iflas-kanunundaki-degisiklikler

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile, Kanun’un m.10 hükmü uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili bültenimiz ektedir.

Saygılarımızla,

bulten_kvkk-kapsaminda-aydinlatma-yukumlulugunun-yerine-getirilmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, (i) Banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin korunması ve (ii) Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin korunması konulu ilke kararları, 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararlara ilişkin bilgilendirmeyi ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,
bulten_kisisel-verileri-koruma-kurulunun-21-ocak-2018-tarihli-ilke-kararlari

01.01.2018 tarihinden itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti vb.) ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvuru dava şartı olarak getirilmiştir. Bu kapsamda hazırladığımız, 2018 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hakkındaki bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bulten_2018-yili-arabuluculuk-asgari-ucret-tarifesi

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik kapsamında hazırladığımız “Hizmet Buluşları” konulu bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Ayrıca, konunun önemine istinaden, Yönetmelikle ilgili uygulamaların görüşülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 11.01.2018 tarihinde (09:30 – 16:30 arasında) TPMK nezdinde bir çalıştay gerçekleştirilecektir (detaylı bilgiye ve katılım koşullarına TPMK’nın web sitesinden ulaşabilirsiniz). Başvuru için son gün 09.01.2018’dir.

Yine konunun önemine istinaden detaylı bilgi edinmek ve yol haritası oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
kk-hukuk_bulten_hizmet-buluslari

Çeşitli kanunlar ve ikincil mevzuat gereği 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar, 29.12.2017 tarihli ve 30285 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) ile 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen Yeniden Değerleme Oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. Bu kapsamda, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülmüş idari para cezaları da belirtilen oranda arttırılacaktır.

İşbu bültende sırasıyla;

i. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,
ii. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,
iii. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları ve
iv. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetinin

2018 yılı itibariyle uygulanacak güncel değerleri dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bulten_2018-yili-calisma-hayatina-iliskin-idari-para-cezalari-ve-asgari-ucretler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği de yayımlandı.

Ekteki bültenimizin ilk sayfasındaki Yönetici Özeti başlıklı bölümden genel çerçevede KVK kapsamındaki yükümlülüklerinize dair özet bilgi edinebilir, veri sorumlusu olma ve veri sorumluları sicilinin öngörülen işleyişine dair detaylı bilgi edinmeleri amacıyla bültenimizi ilgili bölümlerinizle paylaşabilirsiniz.

İşlediğiniz kişisel verilerin analizinin yapılması, konu hakkında eğitim alınması, aydınlatma yükümlülüklerinin oluşturulması, mevcut sözleşmelerinizin ve işe alımlar gibi belirli süreçlerde kullandığınız belgelerinizin yasal düzenlemeye uyumu bakımından denetlenmesi, yol haritası oluşturulması gibi ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
kkhukuk_bulten_kisisel-verilerin-korunmasi-kapsaminda-veri-sorumlulari-sicili-yonetmeligi

“Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), Kanun’un 31.maddesi uyarınca yürürlüğe girmiş ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (RG: 24.11.2017 tarihli ve 30250 sayılı) ile de kimi değişiklikler yapılmıştır.

Güncellenmiş Yönetmelik hükümlerini nazara alınarak hazırlamış olduğumuz bilgilendirme notumuzu ekte bulabilirsiniz.
kisisel-saglik-verileri-bilgilendirme

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayanılarak düzenlenen “Kişisel Verilen Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

kisisel-verilerin-silinmesi-yok-edilmesi

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Mahkemeleri Kanunu”na ilişkin bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

yeni-is-mahkemeleri-kanunu

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3 Kat 5 Şişli, İstanbul

© 2016 Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
logo-footer
  Legal500